EIO “EUSKADIKO IKASLEEN ORKESTRA” Seleccionados y Reservas