EIO «EUSKADIKO IKASLEEN ORKESTRA» Seleccionados y Reservas